statements

English/Japanese

#11
waiting in vain

Oct 15 - Nov 12,2017


#11
waiting in vain
Oct 15 - Nov 12,2017

Participating artists
IKEZAKI TAKAYUKI | IDE KENJI | SAITO YUSUKE | CHIBA MASAYA | FUKUNAGA DAISUKE | BANDAI YOSUKE

Cooperation
Gallery SIDE 2, Tomio Koyama Gallery, Satoko Oe Contemporary, ShugoArts, TARO NASU

Please kindly wait.